БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 Родителската среща за I  клас за учебната 2017/2018г. ще се проведе на 19.06.2017/понеделник/ от 18.00ч.  
 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМА ЗА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители ,

1.    Подаването на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас ще се осъществява на хартиен носител .

2.Заявленията се подават в училището от 09.06 до 12.06.2017 г.  на първия етаж стая № 8  със следното работно време - от 9.00ч. до 16.00 ч.

3.Заявленията са по образец, който може да се изтегли от сайта на 32 СУИЧЕ или да се попълни на място в училището.

·       След всяко класиране списъците на приетите ученици ще бъдат поставени на главния вход на училището и ще бъдат публикувани на сайта.

·       Списъците на класираните ученици ще се обявяват по входящи номера съгласно Закона за защита на личните данни.

Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет - над утвърдения брой ученици в паралелката

 4.Родителите/настойникът попълват декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи.

 5.При подаване на заявленията  родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя необходимите  документи по декларираните обстоятелства

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
за учебната 2017 / 2018 год.

Критерии

В първи клас  в училището се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, със съответните точки, както следва:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия - 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община - 30 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община - 29 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4.

Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община - 20 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

 

 Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

 

5.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 20 т.

Удостоверява се от училището по системата АДМИН.

6.

Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия - 10 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

7.

Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището - 8 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.


Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

8.

Дете с двама починали родители - 22 т.

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.

9.

Дете с един починал родител - 20 т.

Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.

10.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 20 т.

Удостоверява се с решение на ТЕЛК.

11.

Дете от многодетно семейство – 20 т.

Удостоверение за раждане на децата.

12.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

От 18.04.2017г

До 19.05.2017г.

Подаване на заявления по образец от родителите за участие в първо класиране.

02.06.2017г 17.00 часа

Обявяване на списъците за първо класиране.

От 05.06.2017г. до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от първо класиране.

 08.06.2017г. 17.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

От 09.06.2017г до 12.06.2017г. вкл.

Попълване на свободните места от второ класиране

13.06.2017 г. 17.00 ч.

Обявяване на списъците от второ класиране.

От 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на ученици от второ класиране.

16.06.2017 г.  17.00 ч.

Обявяване на свободните места на трето класиране.

От 19.06. 2017г до 14.09.2017 г

Попълване на свободните места.

Прилежаща територия на 32.СУИЧЕ

Граници на прилежащия към училището район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Ул. „Отец Паисий“ от № 2 до № 46  - четни номера
 • Ул. „Пиротска“ от № 33 до № 47 – нечетни номера
 • Бул. „Христо Ботев“ от № 57 до № 73 – нечетни номера
 • Ул. „Позитано“ от № 42 до № 50 – четни номера
 • Ул. „Марко Балабанов“ от № 2 до № 16 – четни номера
 • Ул. „Три уши“  № 10 А

Улици и номера, които влизат в зададения училищен район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Бул. „Тодор Александров“  №  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 35
 • Бул. „ Александър Стамболийски“  № 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 50, 52, 54
 • Ул. „Антим“ I № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43
 •  Ул. „Софроний Врачански“ №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25
 • Ул. „Позитано № 15, 17, 19, 21, 23, 25
 

 

 
Проекти