БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 
 
 

     

 Списък на приетите ученици в I а клас - Немски език

Класен ръководител : Стефка Дионисиева

 

Входящ номер

1

вх. №  2040687

2

вх. №  204032

3

вх. №  3002

4

вх. №  2040564

5

вх. №  2040135

6

вх. №  3003

7

вх. №  2040185

8

вх. №  2040237

9

вх. №  2040721

10

вх. №  3115

11

вх. №  3059

12

вх. №  2040703

13

вх. №  3116

14

вх. №  2040635

15

вх. №  2040594

16

вх. №  2040360

17

вх. №  2040508

18

вх. №  2040266

19

вх. №  3138

20

вх. №  2040149

21

вх. №  3089

22

вх. №  3142

23

вх. №  2040109

24

вх. №  2040602

 

 

 

 

 

Списък на приетите ученици в I б клас - Немски език

Класен ръководител: Цветелина Петрова

 

Входящ номер

1

вх. №  3008

2

вх. №  2040397

3

вх. №  2040681

4

вх. №  3097

5

вх. №  3031

6

вх. №  2040210

7

вх. №  3037

8

вх. №  2040230

9

вх. №  2040316

10

вх. №  2040515

11

вх. №  3035

12

вх. №  2040479

13

вх. №  2040749

14

вх. №  2040467

15

вх. №  2040160

16

вх. №  2040552

17

вх. №  2040730

18

вх. №  2040551

19

вх. №  3042

20

вх. №  2040714

21

вх. №  2040373

22

вх. №  3056

23

вх. №  3092

24

вх. №  3072

25

вх. №  2040691

 

 

 

 

        

Списък на приетите ученици в I в клас - Испански език

Класен ръководител : Павлинка Иванова

 

Входящ номер

1

вх. №  2040312

2

вх. №  2040296

3

вх. №  2040268

4

вх. №  2040108

5

вх. №  2040785

6

вх. №  2040422

7

вх. №  2040199

8

вх. №  2040125

9

вх. №  2040439

10

вх. №  2040544

11

вх. №  2040555

12

вх. №  2040428

13

вх. №  2040536

14

вх. №  2040328

15

вх. №  2040255

16

вх. №  2040276

17

вх. №  2040116

18

вх. №  2040267

19

вх. №  2040259

20

вх. №  2040127

21

вх. №  2040151

22

вх. №  2040636

23

вх. №  2040440

24

вх. №  2040784

25

вх. №  3026

26

вх. №  3060

 

 

 

 

Списък на приетите ученици в I г клас - Испански език

Класен ръководител : Ганка Панева


Входящ номер

1

вх. №  3010

2

вх. №  2040124

3

вх. №  3048

4

вх. №  2040712

5

вх. №  2040387

6

вх. №  2040572

7

вх. №  2999

8

вх. №  2040505

9

вх. №  2040531

10

вх. №  2040184

11

вх. №  2040314

12

вх. №  2040385

13

вх. №  2040138

14

вх. №  2040671

15

вх. №  2040202

16

вх. №  2040237

17

вх. №  2040566

18

вх. №  204327

19

вх. №  2040151

20

вх. №  2040455

21

вх. №  3096

22

вх. №  3030

23

вх. №  3000

24

вх. №  3007

25

вх. №  2040388

26

вх. №  2040175

 

 

 

 

Списък на приетите ученици в I д клас - Руски език

Класен ръководител : Веселка Стойнева


Входящ номер

1

вх. №  2040731

2

вх. №  2040252

3

вх. №  2040300

4

вх. №  2040759

5

вх. №  2040196

6

вх. №  2040209

7

вх. №  2040560

8

вх. №  2040565

9

вх. №  3047

10

вх. №  2040129

11

вх. №  2040659

12

вх. №  2040183

13

вх. №  2040413

14

вх. №  2040486

15

вх. №  2040317

16

вх. №  3099

17

вх. №  2040698

18

вх. №  2040123

19

вх. №  2040433

20

вх. №  3028

21

вх. №  2040301

22

вх. №  2040119

23

вх. №  2040103

24

вх. №  3126

25

вх. №  2040207

 

 

 

Списък на приетите ученици в І е клас - Руски език

Класен ръководител: Иванка Николова

 

Входящ номер

1

вх. №  3001

2

вх. №  2040554

3

вх. №  2040197

4

вх. №  2040584

5

вх. №  2040220

6

вх. №  2040595

7

вх. №  2040591

8

вх. №  2040569

9

вх. №  2040435

10

вх. №  2040299

11

вх. №  2040733

12

вх. №  2040601

13

вх. №  2040436

14

вх. №  2040750

15

вх. №  2040262

16

вх. №  2040429

17

вх. №  2040201

18

вх. №  2040102

19

вх. №  2040277

20

вх. №  2040287

21

вх. №  2040641

22

вх. №  2040225

23

вх. №  3080

24

вх. №  2040218

 

 
 

     

НЯМА СВОБОДНИ  МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019 ГОДИНА .

 
 
 

    

     Родителска среща на приетите първокласници, разпределени по паралелки  - 21 юни от 17.00ч.


 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

 

За учебната 2018/2019 год. в 32.СУИЧЕ ще се приемат шест паралелки по 22 ученици.

І. График на дейностите за  прием на ученици в първи клас за учебната 2018 / 2019 година:

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на  училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интер-страницата на училището, а за прилежащия район – на интер страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018г

до 16.05.2018г.вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас

04.06.2018г  в17.00 ч.

Обявяване на списъците  на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018г. до 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети  на първо класиране.

 07.06.2018г- в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018г до 11.06.2018 г. вкл. до 12.00ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране

11.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците  на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети  на  второ класиране.

13.06.2018 г. – в  18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.

от 14.06. 2018 г

Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018г.

до 14.09.2018 г. вкл

Информация за свободни места се публикува на интер- страницата  на училището и   РУО София - град                                  

 

 

 

 

ІI. Критерии за подбор на ученици в първи клас:

В първи клас  в училището се приемат ученици, които отговарят на водещия  критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления , които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи :

А. ВОДЕЩ  КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ-

За първа, втора,трета и четвърта групи

8.1.

Първа група-деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето , издадено от съответната районна администрация/ приложение№16 към чл.24,ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основана регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация/приложение № 17 към чл.25,ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2.

Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група – деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният / настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

 

Ако постоянният/ настоящ адрес на детето е променен през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението,но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по- благоприятната за ученика група.

8.4.

Четвърта група- деца с постоянен / настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта / за постоянен адрес/ на родителя.Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

 

За разпределение в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на системата, така и прилежащият район, използван за приема на по- голямото дете.

 

 Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, опеделени с училищния план – прием, децата в тази група се подреждат според следните критерии:

Б.ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50% - 6 т.

Копие о решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с двама починали родители – 5 т.

Копия от Акт за смърт на родителите.

8.7.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответнатарайонна администрация/ приложение № 5 към чл.14,ал.1 от Наредба за издаване  на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.9.

Дете с един починал родител – 3 т.

Копие от Акт за смърт на родителите.

8.10.

Дете ,което живее в семейство/ домакинство с три и повече деца – 5 т.

Копия на удостоверения за раждане на децата.Оригинал на удостоверения за постоянен / настоящ адрес на всички деца от семейството/ домакинството, издадени от съответната районна администрация..

8.11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете. – 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

8.12.

Дете с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа , втора и трета група от водещия критерий /

Лична карта / за постоянен адрес/ на родителя.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13.

В случаите ,когато броят на кандидатстващите деца , отговарящи на еднакви условия, е по – голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището , определени със Заповед на директора.


 ІІI. Приложение №1Прилежаща територия на 32.СУИЧЕ

Границите на прилежащия към училището район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Ул. „Отец Паисий“ от № 2 до № 46  - четни номера
 • Ул. „Пиротска“ от № 33 до № 47 – нечетни номера
 • Бул. „Христо Ботев“ от № 57 до № 73 – нечетни номера
 • Ул. „Позитано“ от № 42 до № 50 – четни номера
 • Ул. „Марко Балабанов“ от № 2 до № 16 – четни номера
 • Ул. „Три уши“  № 10 А – четни номера

Улиците и номерата, които влизат в зададения училищен район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Бул. „Тодор Александров“ от № 37 до № 53 - всички
 • Бул. „ Александър Стамболийски“ от № 57 до № 67 – всички
 • Ул. „Антим“ I от № 1 до № 32 – всички
 • Ул. „Софроний Врачански“ от №  1 до № 14 – всички
 • Ул. „Позитано от № 15 до № 25 - всички

Предлагаме на родителите за избираеми предмети в първи клас - Български език и литература, Английски език и Математика.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

1.Подаването на заявления за прием в първи клас  ще се осъществи чрез електронна система за онлайн приемане на заявления за кандидатстване и класиране в първи клас, базирана на сайта на училището: www.school32.com.

 • За родители, които нямат достъп до интернет, заявления ще се подават онлайн в канцеларията  на училището.
 • Подаването на заявения за кандидатстване онлайн ще започне на 16.04.2018 г. в 08.00 часа.  и  ще приключи на 16.05.2018 г. в 17.00 часа.
 • Подадените след 16.05.2018 г. заявления, не участват в класирането.

2. Класирането на учениците ще се осъществи от електронната система за класиране, според водещия критерий и получените точки по т.1 до 04.06.2018 г.

Необходими документи за записване на класираните ученици:

 • Копие от акт за раждане.
 • Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.
 • Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.
 •  Копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 2 и оригиналите за справка!

V. Заявление по образец. Приложение №2

VI. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община

 
Проекти