BulgarianEnglish
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 
 

Прием след VIIклас за учебната 2021/2022г. в 32. СУИЧЕ

„Св. Климент Охридски“


VIII „А“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Немски език

       Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика


VIII „Б“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – испански език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Испански език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика


VIII „В“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – френски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Френски език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика


VIII „Г“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – руски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Руски език

Балообразуващи оценки:

 • 2х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по математика


VIII „Д“ клас-  ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

Интензивно изучаван чужд език- Английски език,

втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математикаVIII „Е“ клас - ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Интензивно изучаван чужд език Английски език,

 втори чужд език – Испански език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:


      Дати за провеждане на изпитите от НВО:

 • Български език и литература - 16.06.2021 г. , начало 9:00 часа
 • Математика -18.06.2021 г., начало 9:00 часа
 • Английски език (по желание на ученика) - 17.06.2021 г., начало 9:00 часа

  

Изпитите се провеждат в 32.СУИЧЕ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.


Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика се подават от 27.05.2021 г. до 28.05.2021 г. в  32.СУИЧЕ

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

 График на дейностите по прием след основно образование:

 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021г.
 • Издаване на Свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. – 05 – 07 юли 2021 г. / За професионални гимназии и паралелки е необходимо медицинско, което се сканира и подава в електронната платформа/
 • Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021г.
 • Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021г.
 • Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021г. включително
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021г. вкл.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.


4.Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6)
 се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.


За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com – Изпити и прием на ученици

 • Прием в VIII клас

 • НВО 7 клас


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 
За учители
Проекти