BulgarianEnglish
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

 

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

 

БАЛ


ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ


1

159

3273   / 11.08.2020 г.

2

163

3261   / 11.08.2020 г.

3

186

3307 / 11.08.2020г.

4

190.5

3267   / 11.08.2020 г.

5

194

3266  / 11.08.2020 г.

6

209,5

3314 / 11.08.2020г.

7

214

3306 / 11.08.2020г.

8

222.5

3272  / 11.08.2020 г.

9

224

3303 / 11.08.2020г.

10

224

3299 / 11.08.2020г.

11

225

3298 / 11.08.2020г.

12

231

3304 / 11.08.2020г.

13

232

3262  / 11.08.2020 г.

14

232

3312 / 11.08.2020г.

15

234

3280 / 11.08.2020г.

16

236.5

3283 / 11.08.2020г.

17

238

3265 / 11.08.2020г.

18

241

3288 / 11.08.2020г.

19

247

3282 / 11.08.2020г.

20

251

3278 / 11.08.2020г.

21

255.5

3302 / 11.08.2020г.

22

258.5

3279 / 11.08.2020г.

23

260

3276 / 11.08.2020г.

24

267.5

3295 / 11.08.2020г.

25

273

3293 / 11.08.2020г.

26

275.5

3275 / 11.08.2020г.

27

282

3277  / 11.08.2020г.

28

297.5

3270 / 11.08.2020г.

29

302.5

3305 / 11.08.2020г.

30

307.5

3263 / 11.08.2020г.

31

307.5

3264 / 11.08.2020г.

32

308.5

3309 / 11.08.2020г.

33

309.5

3290 / 11.08.2020г.

34

310

3294 / 11.08.2020г.

35

311

3287 / 11.08.2020г.

36

318

3292 / 11.08.2020г.

37

318

3297 / 11.08.2020г.

38

319

3274 / 11.08.2020г.

39

335.5

3285 / 11.08.2020г.

40

342

3291 / 11.08.2020г.

41

346

3268 / 11.08.2020г.

42

348

3296 / 11.08.2020г.

43

360

3281 / 11.08.2020г.

44

361.5

3269 / 11.08.2020г.

45

363.5

3316  / 11.08.2020 г.

46

365.5

3286 / 11.08.2020г.

47

374

3313  / 11.08.2020 г.

48

380

3308 / 11.08.2020г.

49

381

3315  /  11.08.2020г.

50

404

3310 / 11.08.2020г.

51

416

3300 / 11.08.2020г.

 

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

БАЛ


ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ


ПРОФИЛ

1

416

3300   / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;НЕ

2

404

3310    / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;ИЕ

3

381

3315    / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;НЕ

4

380

3308   / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;НЕ

5

374

3313   / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;РЕ

6

365.5

3286   / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;РЕ

7

363.5

3316  / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;РЕ

8

361.5

3269  / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;ФЕ

9

360

3281  / 11.08.2020 г.

Чужди езици - АЕ;РЕ

 

 

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 12.08.2020 г. от 12.30. ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за записване: 

1. Оригинал на свидетелството за основно образование или на удостоверението за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави.

2. Имунизационен паспорт с отразени ваксини по дати на имунизациите– 15.09.2020

3. Акт за раждане /копие/.

4. Документи, които се предоставят на място от Комисията в 32.СУИЧЕ

   √ Заявление до директора;

   √ Справка за новоприет ученик;

   √ Декларация-съгласие за обработване на лични данни.Свободни места по паралелки за четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл. Охридски“, прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 учебна година:

 • Чужди езици АЕ/ НЕ – 3 места
 • Чужди езици АЕ/ ИЕ – 1 място
 • Чужди езици АЕ/ ФЕ – 1 място
 • Чужди езици АЕ/ РЕ – 2 места

График на дейностите по прием на ученици и запълване на незаетите места след трети етап на класиране за учебната 2020/ 2021 година:

 

1. Прием на документи - 11.08.2020 г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

Класирането се извършва по бал.

2. Обявяване на резултатите от класирането: 12.08.2020 - 11.00 часа

                  3.  Записване на приетите ученици 12.08.2020г. – от 12.30 до 16.00 ч.


Необходими документи за участие в IV класиране в 32.СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:
     1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в IV етап на класиране / заявление /

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!

 

 

 Прием в VIII клас - четвърти етап на класиране

 

Свободни места по паралелки за четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл. Охридски“, прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 учебна година.

 

Чужди езици АЕ/ НЕ – 3 места

Чужди езици АЕ/ ИЕ – 1 място

Чужди езици АЕ/ РЕ – 1 място

 

 

 

 

 

 График на дейностите по прием на ученици и запълване на незаетите места след трети етап на класиране за учебната 2020/ 2021 година:

1.  Обявяване на свободните места след трето класиране - 10.08.2020 г.

2.   Прием на документи за запълване на свободните места след трето класиране

 11.08.2020 г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

Класирането се извършва по бал.

3. Обявяване на резултатите от класирането:

       12.08.2020 - 11.00 часа

             4.  Записване на приетите ученици

                   12.08.2020г. – от 12.30 до 16.00 ч.

 

 
 

 Прием в VIII клас - първи етап на класиране

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 

4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

 

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 06 юли 2020 г
 • Подаването на заявление за участие в приема – само по електронен път!
 • Всички училища, в които има седмокласници, подпомагат родителите при необходимост, както и  проследяват подаването на заявления от всички ученици.
 • Подпомагане на родители и седмокласници на 32. СУИЧЕ, при необходимост, при подаване на заявление за участие в първи и трети етап на класиране за участие в приема: каб.3, Екатерина Станчева.
 • Училищата, определени за гнезда, подпомагат всички родители, потърсили помощ при попълване и електронно подаване на заявленията при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
 • Училищата за приемане на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град:

1.ПГ по транспорт — директор: инж. Валя Симеонова;

2.132. СУ „Ваня Войнова“—директор: Детелина Царвулкова;

3.137. СУ „Ангел Кънчев” — директор: Владимир Mиров;

4.144. СУ „Народни будители” — директор: Величка Николова;

5.29. СУ „Кузман Шапкарев” — директор: Маргарита Милева;

6.ПГ по дизайн — директор: Даниела Шошова.

 • Ако подавате самостоятелно онлайн заявлението, следва да имате предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg  с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити. Там всички могат да видят план приема с кодове, паралелки и балообразуващи групи;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“ – заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

 • В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 13.07.2020 г. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16.07.2020 г. 

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, в същия срок, до 16.07.2020 г. Ако ученикподаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на позицията си от първия етап на класиране. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

До 20 юли 2020 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22.07.2020 г.

От 24 до 27 юли 2020 г. ще се подават документи за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места. В това класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици, които се отказват от класирането си до този момент.

Списъците на приетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2020 г. Записването на приетите на трети етап на класиране е до 30.07.2020 г.

 

 Държавен план-прием в 32 СУИЧЕ  „Св. Климент Охридски“  след завършено основно образование –  учебна 2020/2021 година.

 

 
За учители
Проекти