БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

 Министерство на образованието, младежта и науката  
Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”   
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 
„Да направим училището по- привлекателно за младите хора
 

2. Проект по програма Леонардо да Винчи / 2008-2010 година/-Трансфер на иновации: "Атрактивно професионално ориентиране за ученици".

www.avgproject.eu

3. Проект по програма Коменски - 2007-2009 година.

Bridges4Europe  

4. Проект Коменски 1 - Културна Книга в Интернет

5. Проект по програма Лингва 1 -  "Speech Bubbles" www.speechbubbles.net

6. Проект Мрежи  Коменски  3   -   "EDM Reporter" www.edmreporter.net

7. Проект “Игрите – нашата вселена” 

First Meeting

 
 
 
8. Проект Коменски - "Изразявайки себе си чрез думи и образи"

9.

Е Р А З Ъ М  +

Ключова дейност 1 "Мобилност", сектор "Училищно образование"

2014-1-BG01-KA101-000311  „Мотивация, квалификация, реализация- основни фактори за управлениe на промените в образованието”

 
  В периода 01 Юли 2014г. –  30 Юни 2015г. 32.СОУ „Свети Климент Охридски” е Бенефициент по Програма „Еразъм +” на тема: „Мотивация, квалификация, реализация - основни фактори на управление на промените в образованието”, към Център за развитие на човешките ресурси. В периода ще бъдат осъществени 29 мобилности на учители от училището.  

 
Проекти